Beograd - Banja Luka, General classification

Ploegen

Aantal scores Punten
01 FdJ 2x 130
KACZMAREK Jakub Beograd - Banja Luka, Stage 2 : Bijeljina - Vlasenica
KACZMAREK Jakub Beograd - Banja Luka, General classification
02 WOK 2x 25
STOSZ Patryk Beograd - Banja Luka, Stage 4 : Derventa - Banja Luka
STOSZ Patryk Beograd - Banja Luka, General classification
03 CSC 1x 20
BANASZEK Alan Beograd - Banja Luka, Stage 3 : Doboj - Prijedor
Beograd - Banja Luka, Stage 1 : Obrenovac - Bijeljina
Beograd - Banja Luka, Stage 2 : Bijeljina - Vlasenica
Beograd - Banja Luka, Stage 3 : Doboj - Prijedor
Beograd - Banja Luka, Stage 4 : Derventa - Banja Luka
Beograd - Banja Luka, General classification